ความเป็นมา

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้และมีความสามารถพร้อมที่จะเข้าระบบการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศมาพัฒนามาตรฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยให้สูงทัดเทียมเท่าระดับสากล

ประเทศไทยเริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2538 จากนั้นจึงได้เริ่มจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Biology Olympiad -16th TBO) ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. ทั้งหมด 13 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 คน ศูนย์กรุงเทพมหานคร 18 คน และนักเรียนจากค่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 10 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 100 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์จาก 13 ศูนย์ จำนวน 47 คน และครูร่วมสังเกตการณ์จากศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จำนวน 27 คน โดยนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกเข้าอบรมกับสสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ณ เมืองแซแก็ด (Szeged)

สำหรับเกียรติประวัติในการจัดการแข่งขันในครั้งก่อนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีลำดับการจัดการแข่งขันดังนี้

TBOจังหวัดที่จัดการแข่งขันศูนย์เจ้าภาพ
15thสงขลามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
14thกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13rdกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยศิลปากร
12ndชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพา
11stสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ
10thพิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวร
9thอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8thนครปฐมมหาวิทยาลัยมหิดล
7thนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6thขอนแก่นมหาวทิยาลัยขอนแก่น
5thนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4thกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3rdขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2ndเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1stกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมกับ สสวท. เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
 3. เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ ฝึกประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันวิชาการสาขาชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

พิธีเปิด

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เดินทางไปโรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์  พิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการและเกณฑ์การให้คะแนน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารเย็น

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีและเกณฑ์การให้คะแนน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารเย็น

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

ทัศนศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน

ทัศนศึกษา

รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบคะแนน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบคะแนน (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบคะแนน (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์พิจารณารางวัล

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

งานเลี้ยงสังสรรค์

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

กลับที่พัก

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้าและเก็บสัมภาระ

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลงทะเบียนร่วมพิธีปิด

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

ประกาศผลรางวัล

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

พิธีปิดและถ่ายภาพหมู่

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เดินทางกลับ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าที่พัก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

พิธีเปิด

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เก็บโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

ชี้แจงระเบียบการสอบภาคปฏิบัติการ

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

นักเรียนดูอุปกรณ์การสอบภาคปฏิบัติการ

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

กิจกรรมสันทนาการ

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหาร

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร

ชี้แจงการสอบภาคปฏิบัติการ

ห้องประชุม ดร.ณัฐ ภมรประวัติ

สอบภาคปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 4, 6 และ 7


รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และบริเวณหน้าห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

สอบภาคปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 4, 6 และ 7


รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และบริเวณหน้าห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหาร

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร

เตรียมความพร้อมในการสอบ ชี้แจงระเบียบการสอบภาคทฤษฎี

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารว่าง

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

สอบภาคทฤษฎี รอบที่ 1

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

สอบภาคทฤษฎี รอบที่ 2

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารว่าง

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ชี้แจงกำหนดการและกิจกรรมทัศนศึกษา

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหาร

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร

ทัศนศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน

ทัศนศึกษา

งานเลี้ยงสังสรรค์

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้าและเก็บสัมภาระ

โรงอาหาร

ลงทะเบียนร่วมพิธีปิด

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

ประกาศผลรางวัล

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

พิธีปิดและถ่ายภาพหมู่

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เดินทางกลับ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ จำนวน 100 คน
 • อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์ จากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ 30 คน
 • ครูผู้สังเกตการณ์ จากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ 17 คน
 • ผู้สังเกตการณ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน
 • คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จากมูลนิธิ สอวน. และ สสวท. จำนวน 5 คน
 • คณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 90 คน
 • นักเรียนช่วยงาน จำนวน 30 คน

สำหรับผู้เข้าร่วมจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ ศูนย์ สอวน. อาจารย์ผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ นักเรียน
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 6
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1 6
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 6
4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 1 6
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 1 6
6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 1 6
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 1 6
8 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 1 6
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 1 6
10 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 1 6
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 1 6
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 6 5 18
13 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 1 6
14 นักเรียนผ่านค่าย สสวท. - - 10
รวม 30 17 100

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา หญิง 0หัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.จารุณี จูงกลาง หญิง 1รองหัวหน้าทีม ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ ชาย 2นักเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายธนภัทร สีมาขจร ชาย 2นักเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย
นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชค หญิง 2นักเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกฤศณัฏฐ์ สิริภคพันธ์ ชาย 2นักเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนิรัชพร เดชพุทธวัจน์ หญิง 2นักเรียน มงฟอร์ต
นายณัฐนภัส คำชมภู ชาย 2นักเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย
ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ หญิง 3ครูสังเกตการณ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ ชาย 0หัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
นายชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ ชาย 1รองหัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
นายอัษฎางค์ บุญประสิทธิ์ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม
นายเศรษฐ์ เอกเศรษฐ์สกุล ชาย 2นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า ชาย 2นักเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
นายปารินทร์ คงอินทร์ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์
นายรชตะ ดีสังข์ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายฐากูร สุขพิทักษ์ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง หญิง 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ดร.กัลยา กองเงิน หญิง 0หัวหน้าทีม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน หญิง 1รองหัวหน้าทีม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธนทัต จันทระโสภา ชาย 2นักเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
นางสาวบงกชพร บุญเหลือ หญิง 2นักเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น (ศึกษาศาสตร์)
นายชัยยุทธ์ ศรีบุญพิมพ์สวย ชาย 2นักเรียน อุดรพิทยานุกูล
นางสาวพลอยปภัส สินธุประเสริฐ หญิง 2นักเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น (ศึกษาศาสตร์)
นายภูริช กัญจนานภานิช ชาย 2นักเรียน ขอนแก่นวิทยายน
นายรุจิภาส ชื่นชมกิจ ชาย 2นักเรียน ขอนเเก่นวิทยายน
นายสุเทพ แพทย์จันลา ชาย 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
นางสาวช่อทิพย์ กัณฑโชติ หญิง 0หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ หญิง 1รองหัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวณภัทร์ อัศวเมธาพันธ์ หญิง 2นักเรียน เบ็ญจะมะมหาราช
นางสาวรฐา รักษ์ชุมชน หญิง 2นักเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
นางสาววันเดือนเต็ม ปราณี หญิง 2นักเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ
นายกฤตภาส แซ่โง้ว ชาย 2นักเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
นายวุฒิชัย เรืองวิไลกฤตย์ ชาย 2นักเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายธราดล พิมพ์แก้ว ชาย 2นักเรียน เบ็ญจะมะมหาราช
นางวาริณี พละสาร หญิง 3ครูสังเกตการณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี ชาย 0หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ หญิง 1รองหัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ ชาย 2นักเรียน สุรวิทยาคาร
นายชัชส์ เชิดฉาย ชาย 2นักเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
นางสาวธมนวรรณ ศิลารักษ์ หญิง 2นักเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
นายธนกฤต ภิรมย์นาค ชาย 2นักเรียน นางรอง
นางสาวชาลิสา ศรีวิไล หญิง 2นักเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
นายจักรดุลย์ ธรรมใจ ชาย 2นักเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
นางสาวพุทธริธร บูรณสถิตวงศ์ หญิง 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ หญิง 0หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพล ชาย 1รองหัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาวปนัสยา อยู่สุข หญิง 2นักเรียน สุราษฎร์พิทยา
นายธรรม์ เหมจินดา ชาย 2นักเรียน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นางสาวสลิล สิงหพันธุ์ หญิง 2นักเรียน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นางสาวคณิศร พรหมภักดี หญิง 2นักเรียน สุราษฎร์พิทยา
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรลอย หญิง 2นักเรียน สวนศรีวิทยา
นางสาวณัฏฐากร สวัสดิสาร หญิง 2นักเรียน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น ชาย 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร หญิง 0หัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ ชาย 1รองหัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาววิศรุตา แก้วหัวไทร หญิง 2นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นายพุฒิเมธ เลขะกุล พรหมอินทร์ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา
เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโต หญิง 2นักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์
นายเชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ตรัง
นายสิวะกัลป์ วิทยานุกร ชาย 2นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ตรัง
นายภัทรนันท์ พิบูลย์ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ตรัง
นางสาวมาเรียม วัทนาด หญิง 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

8. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม หญิง 0หัวหน้าทีม สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.ปวีณา แก้วอุบล หญิง 1รองหัวหน้าทีม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวยลดา ยอดเสาร์ หญิง 2นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายวีอาร์ม ศรีริกานนท์ ชาย 2นักเรียน ดารุสสาลาม
นางสาวมุสลีมะฮ แวอูมา หญิง 2นักเรียน สาธิตอิสลามศึกษา
นายชินาธิป แก้วกำยาน ชาย 2นักเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นายธีรพัฒน์ ชำนาญคราด ชาย 2นักเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
นายภูริศ จาริยะ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
นางสาวเกษศิรินท​ร์ รัทจร หญิง 3ครูสังเกตการณ์ ม.ทักษิณ​

9. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ระแบบเลิศ หญิง 0หัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
ดร.ศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ หญิง 1รองหัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
นางสาวสิริกันยา ธุวะชาวสวน หญิง 2นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายจิรันตน์ กิตติพงศธรชัย ชาย 2นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
นางสาวณิชกานต์ กรีธาธร หญิง 2นักเรียน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นางสาวเบญญาวัธน์ ก้องนาวา หญิง 2นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
นางสาวพิมพ์นิภา สายสวาท หญิง 2นักเรียน โรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นางสาววทันยา ตั้งเจริญบำรุงสุข หญิง 2นักเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวภิรญา เสรียศภัทร หญิง 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี

10. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
นางสาวศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร หญิง 0หัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ชาย 1รองหัวหน้าทีม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายฌาน ชาญด้วยวิทย์ ชาย 2นักเรียน ระยองวิทยาคม
นางสาวกฤศตยา พีรชัยเดโช หญิง 2นักเรียน สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวชีวนิช นิลรัตน์ หญิง 2นักเรียน สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวกันต์ ตันคุณากร หญิง 2นักเรียน สสวท. ชลราษฎรอำรุง
นายทัตเทพ โพธินิล ชาย 2นักเรียน ชลราษฎรอำรุง
นายวรพล จันดาหาร ชาย 2นักเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายปาณัท แสงสุขศิริ ชาย 2นักเรียน ชลราษฎรอำรุง
นายสุพลวัฒณ์ จันทร์คง ชาย 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่

11. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
รองศาสตราจารย์ไพรินทร์ กปิลานนท์ หญิง 0หัวหน้าทีม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ชาย 1รองหัวหน้าทีม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายจักรพรรดิ์ สีชมพูนุช หญิง 2นักเรียน พิบูลวิทยาลัย
นางสาวเวธินี เนียมทรัพย์ หญิง 2นักเรียน พิบูลวิทยาลัย
นางสาวธนภรณ์ พงษ์กล่ำ หญิง 2นักเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
นางสาวพุทธรักษา ปฏิยัตต์โยธิน หญิง 2นักเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นายณตฤณ คุณาภิวัฒน์กุล ชาย 2นักเรียน ศรีบุณยานนท์
นางสาวชณชนก บุญยกิจสมบัติ หญิง 2นักเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นายชัยยศ นุ่มกลิ่น ชาย 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

12. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
ดร.กนกพร สมพรไพลิน หญิง 0หัวหน้าทีม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.รักชนก โคโต หญิง 0หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า หญิง 0หัวหน้าทีม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวุฒิพงษ์ ทองใบ ชาย 1รองหัวหน้าทีม ภาควิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรต
นางศุจิกา ผ่องศรี หญิง 1รองหัวหน้าทีม โรงเรียนเทพศิรินทร์
นางชัชญาภา บูรณ์ญเพ็ชร หญิง 1รองหัวหน้าทีม โรงเรียนสตรีวิทยา
นายพัทธดลย์ เศวตปิยะกุล ชาย 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นายศักดิพัฒน์ เจียรธเนศ ชาย 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวณรดา ศรีมุนินทร์นิมิต หญิง 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ ชาย 2นักเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นางสาวญาณิศา ศรีสมบูรณ์ หญิง 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวฟ้าใส เชี่ยวบางยาง หญิง 2นักเรียน เตรียมอุดม
นายศัลย์ สหกิจรุ่งเรือง ชาย 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นายณัฏฐเดช ธีระพรเพิ่มสุข ชาย 2นักเรียน เทพศิรินทร์
นายศุภกิตติ์ ศุภนุกูลสมัย ชาย 2นักเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายศศิน รายรัตน์ ชาย 2นักเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายมงคล จิรนิรามัย ชาย 2นักเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายปัณณวัฒน์ ติรกนกสถิตย์ ชาย 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นายสิรภัทร เจษฎาพรชัย ชาย 2นักเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสมาธิ โรจน์ชีวิน ชาย 2นักเรียน เทพศิรินทร์
นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ชาย 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นายโอบนิธิ จิรประเสริฐวงศ์ ชาย 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นายศิวกร ชาญชโลธร ชาย 2นักเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นางสาวธีริศรา ศรวณีย์ หญิง 2นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวชาลิสา ลิมป์ปัทมปาณี หญิง 2นักเรียน สสวท. เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวชญานิษฐ์ สินธุภิญโญ หญิง 2นักเรียน สสวท. เตรียมอุดมศึกษา
นายกฤติน เวณุนันทน์ ชาย 2นักเรียน สสวท. เตรียมอุดมศึกษา
นายณัฐดนย์ วุฒิมงคลชัย ชาย 2นักเรียน สสวท. สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายภัทรพล ตันนิรันดร ชาย 2นักเรียน สสวท. สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายจีรภาส ชุติมาสกุล ชาย 2นักเรียน สสวท. เตรียมอุดมศึกษา
นายอิทธิกร อุดมล้ำเลิศ ชาย 2นักเรียน สสวท. สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายธนกร อรรจนาวัฒน์ ชาย 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ หญิง 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
นายพรเทพ บุญประมวล ชาย 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ หญิง 3ครูสังเกตการณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
นางสาวพลวดี บุนนาค หญิง 3ครูสังเกตการณ์ ศึกษานารี

13. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ชื่อ - สกุลไทยเพศตำแหน่งสถานที่ทำงาน/โรงเรียน
นางสุภานันท์ สุจริต หญิง 0หัวหน้าทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายธนศานต์ นิลสุ ชาย 1รองหัวหน้าทีม โรงเรียนกำเนิดวิทย์
นางสาวอภิษฎา สมใจ หญิง 2นักเรียน สสวท. มหิดลวิทยานุสรณ์
นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ ชาย 2นักเรียน สสวท. มหิดลวิทยานุสรณ์
นายชลสิฒภ์ ชินวรากร ชาย 2นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า หญิง 2นักเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
นายพีรณัฐ โกสัจจะ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายธนสิน เฉลิมชาติ ชาย 2นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล ชาย 2นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายภัสชกพันธ์ สายชล ชาย 2นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การสอบประกอบด้วยภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติการ 1 วัน รูปแบบและเวลาที่ใช้ในการสอบเป็นดังนี้
 1. ภาคทฤษฎีมี 2 ชุด เวลาในการสอบชุดละ 2 ชั่วโมง โดยแต่ละชุดเป็นข้อสอบ Multiple True-False แบบ 4 statement จำนวนชุดละ 50 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนน 1 คะแนน รวมชุดละ 50 คะแนน รวมคะแนนภาคฤษฎีทั้งหมด 100 คะแนน โดยมีหัวข้อและแจกแจงตามสัดส่วนดังนี้
  หัวข้อคะแนน
  Cell Structure and Function20
  Plant Anatomy and Physiology15
  Animal Anatomy and Physiology25
  Ethology and Ecology15
  Genetics and Evolution20
  Biosystematics5
 2. ภาคปฏิบัติการ มี 4 หัวข้อ เวลาในการสอบหัวข้อละ 1 ชั่วโมง แต่ละหัวข้อมี 25 คะแนน รวมคะแนนภาคปฏิบัติการทั้งหมดเป็น 100 คะแนน โดยมีหัวข้อและแจกแจงตามสัดส่วนดังนี้
  หัวข้อคะแนน
  Cell Structure and Function25
  Plant Anatomy, Physiology and Biosystematics25
  Animal Anatomy, Physiology and Biosystematics25
  Ecology25

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้แข่งขันได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง (Gold) เหรียญเงิน (Silver) เหรียญทองแดง (Bronze) ตามลำดับ คะแนนที่ได้ตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฝ่ายวิชาการวิชาชีววิทยาของมูลนิธิ สอวน. และผู้แทนศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลเกียรติบัตรพิเศษ 7 รางวัล มอบให้กับ

 1. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
 2. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด
 3. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติการสูงสุด
 4. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคเหนือ
 5. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคใต้
 6. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 7. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคกลาง

ความหมายของสัญลักษณ์

หัวใจแห่งดอกศรีตรังของชาว MWIT ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 16th Thailand Biology Olympiad ทุกท่าน ด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ

สถานที่พัก

สถานที่พักหัวหน้าทีม

โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน

สถานที่พักครูผู้สังเกตการณ์

อพาร์ทเมนท์บ้านคุณหลวง

สถานที่พักนักเรียน

ห้องพักรับรอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สถานที่ทัศนศึกษา

ดูบัว คาเฟ่ (Dubua Cafe)


ดูบัว คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 54 ไร่ ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ล้อมรอบด้วยบึงบัวกว้างใหญ่ ประกอบด้วยบัวหลากสี หลายชนิด สามารถชมความงามได้ตลอดทั้งปี ภายในมีทั้งคาเฟ่ ร้านอาหาร ฟาร์มสัตว์ รวมถึงบริการจักรยานและเรือปั่น

Lights

ดูบัว คาเฟ่ (Dubua Cafe)
https://www.facebook.com/DuBuaBangLen/

Lights

ดูบัว คาเฟ่ (Dubua Cafe)
https://www.facebook.com/DuBuaBangLen/

Lights

ดูบัว คาเฟ่ (Dubua Cafe)
https://www.facebook.com/DuBuaBangLen/

Lights

ดูบัว คาเฟ่ (Dubua Cafe)
https://www.facebook.com/DuBuaBangLen/

พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland)


วูดแลนด์ เมืองไม้ เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมงานไม้แกะสลักชั้นเยี่ยมนับพันๆ ชิ้น ใช้เวลาในการสะสมกว่า 150 ปีจากความหลงใหล และทุ่มเทของครอบครัว ทิวไผ่งาม ถึงสี่ชั่วอายุคน วูดแลนด์ ประกอบด้วย 3 โซน คือ นิทานเมืองไม้ หมู่บ้านไทย และรีสอร์ทไม้บูติก ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

Lights

พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland)
https://www.facebook.com/woodlandmuangmai/

Lights

พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland)
https://www.facebook.com/woodlandmuangmai/

Lights

พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland)
https://www.facebook.com/woodlandmuangmai/

Lights

พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland)
https://www.facebook.com/woodlandmuangmai/

ตลาดน้ำดอนหวาย


ตลาดน้ำดอนหวายตั้งอยู่ภายในวัดคงคารามดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีครบทั้งไหว้พระ ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำ ซื้อของฝาก และทานอาหารทั้งคาวหวานซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลาย

Lights

ตลาดน้ำดอนหวาย
https://www.edtguide.com/review/464568/Don-Wai-Floating-Market

Lights

ตลาดน้ำดอนหวาย
https://www.edtguide.com/review/464568/Don-Wai-Floating-Market

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน


ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนคุณภาพที่มีการแสดงระดับสากล ได้แก่ โชว์ช้างประกอบเสียง โชว์จับจระเข้ด้วยมือเปล่า จากหมอจระเข้ผู้สืบสานตำนานไกรทอง เรียนรู้วงจรชีวิตจระเข้สัตว์ยุคไดโนเสาร์กว่าหมื่นตัวในฟาร์มจระเข้ที่ได้รับการยกย่องว่า "สะอาดที่สุดและ จัดระบบนิเวศน์ได้เหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก" (By CITES 1991) และได้รับรางวัล the 9th Thailand Tourism Award จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Lights

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
http://www.elephantshow.com/home.htm

Lights

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
http://www.elephantshow.com/home.htm

Lights

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
http://www.elephantshow.com/home.htm

Lights

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
http://www.elephantshow.com/home.htm

บ้านศาลาดิน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)


บ้านศาลาดิน เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษ การทำไร่นาสวนผสม นาบัวบ้านศาลาดิน และสวนกล้วยไม้ของเกษตรกรในชุมชน

Lights

บ้านศาลาดิน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
https://www.facebook.com/BAANSALADIN/

Lights

บ้านศาลาดิน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
https://www.facebook.com/BAANSALADIN/