ความเป็นมา

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้และมีความสามารถพร้อมที่จะเข้าระบบการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศมาพัฒนามาตรฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยให้สูงทัดเทียมเท่าระดับสากล

ประเทศไทยเริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2538 จากนั้นจึงได้เริ่มจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Biology Olympiad -16th TBO) ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. ทั้งหมด 13 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 คน ศูนย์กรุงเทพมหานคร 18 คน และนักเรียนจากค่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 10 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 100 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์จาก 13 ศูนย์ จำนวน 47 คน และครูร่วมสังเกตการณ์จากศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จำนวน 27 คน โดยนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกเข้าอบรมกับสสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ณ เมืองแซแก็ด (Szeged)

สำหรับเกียรติประวัติในการจัดการแข่งขันในครั้งก่อนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีลำดับการจัดการแข่งขันดังนี้

TBOจังหวัดที่จัดการแข่งขันศูนย์เจ้าภาพ
15thสงขลามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
14thกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13rdกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยศิลปากร
12ndชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพา
11stสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ
10thพิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวร
9thอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8thนครปฐมมหาวิทยาลัยมหิดล
7thนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6thขอนแก่นมหาวทิยาลัยขอนแก่น
5thนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4thกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3rdขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2ndเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1stกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมกับ สสวท. เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
  3. เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ ฝึกประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันวิชาการสาขาชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

พิธีเปิด

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เดินทางไปโรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์  พิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการและเกณฑ์การให้คะแนน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารเย็น

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีและเกณฑ์การให้คะแนน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารเย็น

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

ทัศนศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน

ทัศนศึกษา

รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบคะแนน

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบคะแนน (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบคะแนน (ต่อ)

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

รับประทานอาหารว่าง

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนศูนย์พิจารณารางวัล

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

งานเลี้ยงสังสรรค์

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

กลับที่พัก

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้าและเก็บสัมภาระ

โรงแรมศาลายา พาวิเลี่ยน

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลงทะเบียนร่วมพิธีปิด

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

ประกาศผลรางวัล

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

พิธีปิดและถ่ายภาพหมู่

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เดินทางกลับ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เดินทางถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าที่พัก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

พิธีเปิด

ห้องดาราศาสตร์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เก็บโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

ชี้แจงระเบียบการสอบภาคปฏิบัติการ

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

นักเรียนดูอุปกรณ์การสอบภาคปฏิบัติการ

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

กิจกรรมสันทนาการ

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหาร

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร

ชี้แจงการสอบภาคปฏิบัติการ

ห้องประชุม ดร.ณัฐ ภมรประวัติ

สอบภาคปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 4, 6 และ 7


รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และบริเวณหน้าห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

สอบภาคปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 4, 6 และ 7


รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และบริเวณหน้าห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหาร

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร

เตรียมความพร้อมในการสอบ ชี้แจงระเบียบการสอบภาคทฤษฎี

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารว่าง

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

สอบภาคทฤษฎี รอบที่ 1

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

สอบภาคทฤษฎี รอบที่ 2

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารว่าง

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ชี้แจงกำหนดการและกิจกรรมทัศนศึกษา

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหาร

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้า

โรงอาหาร

ทัศนศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน

ทัศนศึกษา

งานเลี้ยงสังสรรค์

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้าและเก็บสัมภาระ

โรงอาหาร

ลงทะเบียนร่วมพิธีปิด

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

ประกาศผลรางวัล

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

พิธีปิดและถ่ายภาพหมู่

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงอาหาร

เดินทางกลับ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ จำนวน 100 คน
  • อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์ จากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ 30 คน
  • ครูผู้สังเกตการณ์ จากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ 17 คน
  • ผู้สังเกตการณ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน
  • คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จากมูลนิธิ สอวน. และ สสวท. จำนวน 5 คน
  • คณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 90 คน
  • นักเรียนช่วยงาน จำนวน 30 คน

สำหรับผู้เข้าร่วมจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ ศูนย์ สอวน. อาจารย์ผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ นักเรียน
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 6
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1 6
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 6
4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 1 6
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 1 6
6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 1 6
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 1 6
8 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 1 6
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 1 6
10 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 1 6
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 1 6
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 6 5 18
13 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 1 6
14 นักเรียนผ่านค่าย สสวท. - - 10
รวม 30 17 100

รายชื่อผู้เข้าร่วม


Warning: mssql_connect(): Unable to connect to server: 10.40.10.102 in /var/www/html/reg/include/ndbconnector.php on line 4
öͰҹ
Warning: mssql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/reg/include/ndbconnector.php on line 11

Warning: mssql_select_db(): Unable to connect to server: in /var/www/html/reg/part_rtl.php on line 26

Warning: mssql_select_db(): A link to the server could not be established in /var/www/html/reg/part_rtl.php on line 26

Warning: mssql_query(): Unable to connect to server: in /var/www/html/reg/part_rtl.php on line 37

Warning: mssql_query(): A link to the server could not be established in /var/www/html/reg/part_rtl.php on line 37
Error Query [select s_id,cast([s_name] as text) as s_name ,[s_chief] ,[s_d_chief] ,[s_student] ,[s_observ] ,[s_user] ,[s_password] ,[s_log] ,[s_lock] ,[s_stat] from [tbo16].[dbo].[center] where s_active=1 and s_id < 1000013 order by s_id ]: